افزایش تمرکز در یادگیری زبان انگلیسی
تفاوت بین So و Too