فرم تقاضای همکاری

همکاری با موسسه زبان ایران اروپا

در چه زمینه ای مایل به همکاری با موسسه ایران اروپا هستید:

سوابق کاری خود را با توجه به مشخصات داده شده ذکر کنید:

چرا آموزشگاه زبان را جهت کار خود انتخاب نموده اید و به نظرتان کارمند ایده آل دا رای چه ویژگی هایی می باشد؟

نام دو نفر از نزدیکان معتمد که بتوان در مواقع ضروری با آنها تماس گرفت