منابع آموزش زبان انگلیسی

منابع آموزش زبان انگلیسی در موسسه زبان ایران اروپا

از آنجا که سیاست اصلی موسسه ایران اروپا ارتقاء مهارت مکالمه زبان آموزان است (البته این بدان معنا نیست که از دیگر مهارت های زبانی چشم پوشی می‌شود بلکه در کنار تدریس سایر مهارت ها تاکید بسیار ویژه ای بر ارتقاء مهارت مکالمه وجود خواهد داشت)، کتاب‌هایی که توسط هیئت علمی موسسه انتخاب شده‌اند نیز در راستای این سیاست موسسه هستند: