قراردادهای برون سازمانی (اقماری) ، قرارداد با مدارس غیر دولتی