کادر آموزشی موسسه ایران اروپا

هیئت مدیره

مدیر عامل

مهیار روستایی

نایب رئیس هیئت مدیره

آیدا مهاجر

رئیس هیئت مدیره

محبوبه رنجبر

مدیران

مدیر مسئول شعبه 2 (صادقیه)

سید آیدین قریشی

مدیر مسئول شعبه مرکزی (کاشانی)

محسن دهقان

سوپروایزر دپارتمان بزرگسال شعبه کاشانی

امیر عینی

سوپروایزر دپارتمان کودک و نوجوان شعبه کاشانی

ندا قناد

مسئول دپارتمان IELTS

دکتر شقایق نظر زاده

مدیر آموزش

دکتر حسین موثق

طراحی و برنامه ریزی آموزشی

نسیم نجفی