دوره های تخصصی زبان در موسسه ایران اروپا

دوره های تخصصی زبان - ایران اروپا
انگلیسی مخصوص فعالان صنایع
انگلیسی ویژه مشاغل
انگلیسی ویژه مشاغل - ایران اروپا
مهارت های حرفه ای تجارت
دوره های تخصصی موسسه ایران اروپا
ویژه مدیران ارشد
مهارت های حرفه ای تجارت - ایران اروپا
دوره های آمادگی آزمون های دانشگاه کمبریج
مهارت های عمومی شغلی
ویژه مدیران ارشد - ایران اروپا

دوره های آمادگی مذکور بر تمامی مهارت های زبان (گفت، شنود، درک مطلب، نگارش و کاربرد زبان ، واژگان و ساختار) تاکید می کند.